POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właściciel strony internetowej zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników ją odwiedzających lub/i korzystających z jej usług. Korzystanie ze strony lub/i usług oferowanych na niej przez Właściciela oznacza zgodę użytkownika na postanowienia niniejszej polityki prywatności.

Prosimy pamiętać, że mimo faktu, że strona może zawierać linki do innych stron internetowych, niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy stron internetowych innych firm lub organizacji, do których odsyłacze zawiera strona. Właściciel nie kontroluje treści tych stronach internetowych osób trzecich i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za te treści lub polityki prywatności tych stron, zgodnie z informacją w ostrzeżeniu prawnym.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. i hiszpańskiej Ustawy organicznej 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych niniejszym przekazujemy następujące informacje o ochronie Państwa danych osobowych:

 • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie przekazanych danych osobowych?

  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma Gym Company Retail, S.L (zwana dalej, „GYMCOMPANY”) z numerem rejestracji podatkowej CIF: B65103012 i siedzibą spółki: Avda. Corts Catalanes, 9-11, kod pocztowy 08173 w miejscowości Sant Cugat del Vallès – Barcelona. Nasze dane zostały zawarte w ostrzeżeniu prawnym na tej tronie internetowej.

  Niniejszym informujemy podmiot danych, że firma Gymcompany wyznaczyła Inspektora ochrony danych, do którego powinien on zgłaszać wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podmiot danych powinien kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pomocą następujących danych kontaktowych:

  • Nazwa: Anima Protección de Datos, S.L
  • Adres: Plaza Josep Pla i Casadevall, 20, 17001, Girona.
  • Adres poczty elektronicznej: [email protected]
 • Na jakie cele przetwarzamy dane osobowe?

  Przetwarzamy dane, które przekazuje nam podmiot danych, na następujące cele:

  · Obsługa połączeń telefonicznych, e-mail lub zapytań naszych klientów i użytkowników.

  · Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem sprzedaży, zarządzaniem nimi i ich fakturowaniem.

  · Zarządzanie rejestrem, modyfikacja lub usuwanie danych naszych Klientów na platformie online „Panel klienta” na naszej stronie internetowej.

  Tym samym przy uzyskaniu zgody wyrażonej przez podmiot danych, jego dane osobowe mogą być przetwarzane na następujące cele dodatkowe:

  · Wysyłka informacji i powiadomień o promocjach handlowych w zakresie zamówionych usług oraz nowościach i ofertach w zakresie produktów lub/usług, które mogłyby go zainteresować.

  · Prośby o udział w ankietach dotyczących opinii o otrzymanej usłudze lub produkcie w celu poprawy poziomu usług i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb klienta.

  Zastrzegamy sobie również prawo do przetwarzania danych osobowych podmiotu danych w celu zapobiegania oszustwom i walczenia z nimi, zgodnie z obowiązkami nałożonymi na nas na mocy obowiązujących przepisów prawa (hiszpańska ustawa 11/2021, z 9 lipca o środkach w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym).

  W przypadku gdy podmiot danych złoży wniosek kredytowy w ramach wyboru metody płatności, jego dane osobowe będą przetwarzane na cele przekazania wniosku na warunkach przyjętych przez Użytkownika do podmiotu o nazwie Aplazame (marka banku Wizink Bank S.A.U.), z numerem rejestracji podatkowej CIF: A-81.831.067, i siedzibą pod adresem: calle Ulises 16-18 28043, Madryt, którego działalność obejmuje udzielanie kredytów na produkty i usługi kupowane przez konsumentów w powiązanych jednostkach e-commerce.

  Aplazame występuje jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych od momentu rozpoczęcia przez Użytkownika usługi odroczenia płatności oferowanej przez Aplazame. Ta zgoda jest również udzielona osobom trzecim zatrudnionym przez Aplazame, które uzyskują dostęp do danych w celach związanych z realizacją umowy. Użytkownik, który akceptuje niniejszą politykę prywatności, zgadza się na to, aby jego dane w całości zostały przekazane do Aplazame na wyżej przedstawionych warunkach.

 • Jak długo będą przechowywane dane?

  Dane osobowe przekazane przez podmiot danych będą przechowane w okresie trwania relacji lub/i umowy zawartej między podmiotem danych a GymCompany. Po jej zakończeniu zostaną zablokowane aż do momentu upływu mających zastosowanie czasów przedawnienia. Ma to miejsce w przypadku zgody na ich przetwarzanie do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie przez podmiot danych. W tym momencie zostaną one zablokowane aż do momentu upływu mających zastosowanie czasów przedawnienia.

 • Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych na cele wymienione powyżej jest zgoda dobrowolnie udzielona przez podmiot danych poprzez zaznaczenie pól wyboru na formularzach dot. gromadzenia danych na naszej stronie internetowej.

  Podstawą prawną jest również wykonywanie umowy pomiędzy podmiotem danych z GYMCOMPANY. Podmiot danych ma obowiązek podania danych, które są konieczne do wykonania umowy. W przypadku ich nieudostępnienia zawarcie umowy nie będzie możliwe.

 • Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

  Dane osobowe podmiotu danych mogą być udostępniane następujących odbiorcom:

  • Organom administracji publicznej, Sądom i Trybunałom, jeśli będą wymagać tego obowiązujące przepisy prawa.
  • Dostawcom GymCompany świadczącym usługi z zakresu zarządzania zawiązaną umową, którzy pełnią funkcję podmiotu przetwarzającego dane, jak np. m.in. podmioty finansowe, podmioty wykrywające oszustwa i im zapobiegające, dostawcy usług technologicznych dostawcy usług logistycznych, transportowych i związanych z dostawą lub też dostawy usług związanych z obsługą klienta.
  • Dostawcom i partnerom świadczącym usługi związane z marketingiem i reklamą, jedynie jeśli podmiot danych udzielił na to wyraźną zgodę.

  W każdym wypadku osoby trzecie, którym przekazywane są niektóre dane osobowe podmiotu danych, muszą wykazać wcześniej, że stosują odpowiednie środki w celu ich ochrony.

 • Jakie prawa przysługują podmiotom danych?

  Firma GYMCOMPANY zobowiązuje się do poszanowania poufności danych osobowych i gwarantuje egzekwowanie praw przysługujących podmiotom danych.

  Dlatego też wszystkie osoby mają prawo do uzyskania potwierdzenia, czy ich dane osobowe są przetwarzane. Podmioty danych mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawienia lub, jeśli dotyczy, usunięcia, kiedy m.in. dane nie są już konieczne do realizacji celów, na które zostały zebrane.

  W niektórych okolicznościach podmiot danych ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych. W tym przypadku zachowamy dane na cele związane z obsługą reklamacji.

  Podmiot danych może wnieść sprzeciw do przetwarzania jego danych w określonych okolicznościach i z powodów powiązanych z daną sytuacją. W takim przypadku GYMCOMPANY nie będzie przetwarzać danych podmiotu, chyba że na cele prawne, uzasadnione lub związane z obsługą reklamacji.

  We wszystkich opisanych powyżej przypadkach GYMCOPMANY poinformuje o wszelkich zmianach w danych osobowych lub o ich usunięciu oraz o ograniczeniach ich przetwarzania przez odbiorców, którym przekazano dano, chyba że wiązałoby się to z niewspółmiernym wysiłkiem. GYMCOMPANY poinformuje podmiot danych o odbiorach, jeśli wysunie on takie żądanie.

  Tym samym podmiot danych ma prawo do otrzymania własnych danych osobowych, które przekazał GYMCOMPANY, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie i przesłanie tych danych do innego administratora danych, kiedy podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda i odbywa się to w ramach umowy i w sposób zautomatyzowany.

  Podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu, z powodów powiązanych z sytuacją osobistą, wobec przetwarzania jego danych w oparciu o interes publiczny lub prawny przez GYMCOMPANY lub osobę trzecią, w tym profilowania, aby GYMCOMPANY przestała przetwarzać jego dane, chyba że będzie mogła udowodnić że interes prawny firmy przeważa nad interesem, prawami i wolnościami podmiotu danych, lub będzie ona przetwarzać je na cele związane z obsługą reklamacji.

  Tym samym podmiot danych ma prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mają skutki prawne dla podmiotu danych lub wywierają na niego znaczący wpływ, chyba że takie decyzje są konieczne w celu zawiązania lub wykonywania umowy z GYMCOPMANY i odbywa się to zgodnie z przepisami europejskimi lub krajowymi lub na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych.

  Podmiot danych ma również prawo do złożenia reklamacji u organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

 • Jak podmiot danych może egzekwować swoje prawa?

  Aby skorzystać z prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia i ograniczenia ich przetwarzania oraz prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, podmiot danych może wysłać pisemną prośbę z kopią dokumentu tożsamości na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected].

 • Jak uzyskujemy dane osobowe?

  Przetwarzane przez nas dane osobowe są przekazywane przez podmioty danych, którzy gwarantują, że dane są prawdziwe i zobowiązują się do poinformowania o wszelkich ich zmianach. Dane, które należy wprowadzić w pola oznaczone gwiazdką, są obowiązkowe w celu świadczenia usług.

 • Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

  Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych to:

  • Dane umożliwiające identyfikację (imię i nazwisko, numer dowodu lub paszportu)
  • Adres pocztowe lub elektroniczne
  • Adres wysyłki
  • Telefon
  • Dane finansowe (nie przechowujemy danych karty)
  • Zamówienia
  • Zwroty
  • Dane geolokalizacji (w przypadku przeglądania strony za pomocą telefonu komórkowego)
  • Informacje handlowe (subskrypcja newslettera)
  • Preferencje lub opinie dotyczące naszych produktów lub usług

  W momencie poproszenia Użytkownika o podanie danych osobowych w celu udostępnienia danej funkcji lub usługi na platformie niektóre pola będą oznaczone gwiazdką (*). Są to pola obowiązkowe, które zawierają dane niezbędne do świadczenia usługi lub udostępnienia określonej funkcji. W przypadku odmowy podania takich danych rejestracja Użytkownika nie będzie możliwa lub też nie będą dostępne wszystkie funkcje lub usługi.

 • Wykorzystujemy pliki cookies?

  Pliki cookies są zapisywane podczas przeglądania strony za zgodą udzieloną przez Użytkownika, który został poinformowany o tym fakcie. Więcej informacji dotyczących cookies znajduje się w naszej Polityce plików cookies.

 • Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy?

  Stosujemy środki bezpieczeństwa przewidziane w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, co oznacza, że stosujemy wszystkie środki bezpieczeństwa niezbędne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do zagrożeń powiązanych z wykonywanym przetwarzaniem danych, za pomocą mechanizmów, które umożliwiają zapewnienie poufności, bezpieczeństwa, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

  Niektóre z tych środków to;

  • Informowanie pracowników o polityce przetwarzania danych osobowych.
  • Okresowe wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
  • Kontrola dostępu do danych.
  • Zwykłe procesy weryfikacji, ewaluacji i oceny.